ปุ่น


เจตน์กิจ ดิลกจิรพันธ์

ประวัติการศึกษา

Bodindecha School, Hotel Institute Montreux

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Director of Sales at Marriott Hotel


ผมเลือกเรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM)

เพราะว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และชอบในตัวหลักสูตรของที่นี่ ซึ่งผสมผสานการโรงแรมแบบสวิสเข้ากับการจัดการธุรกิจแบบอเมริกัน ผมได้รับทั้งความรู้และทักษะทางสายอาชีพสําหรับอุตสาหกรรมบริการจาก HIM การได้มีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วยทําให้ผมเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี