พัชร


สุรพัชร ศรีรัตโนภาส์

ประวัติการศึกษา

Mahidol University International College, Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Master of International Business in Hotel and Resort, Spa Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Project Manager, Private Resort Project


ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ สาขาการโรงแรมและการท่องที่ยว ผมมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อปริญญาโท ด้านการจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว

แต่ยังไม่มีข้อมูลจะไปเรียนต่อ แต่ตั้งใจไว้ 3 ประเทศ คือ อังกฤษ อเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ในที่สุดผมเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะภูมิประเทศ สภาพอากาศ และธรรมชาติจึงพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ขอขอบคุณ Swiss Education Group ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ไปเรียนต่อที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) หลักสูตร Master of International Business in Hotel and Resort, Spa Management ความประทับใจการเรียนที่ SHMS มีหลายรายวิชาที่ชอบ เพราะอาจารย์กำหนดปัญหา หรือเงื่อนไข ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ระดมความคิดเห็นหาเหตุผล ความเป็นไปได้ และสรุปการแก้ปัญหา ทำให้ผมสามารถ “คิด วิเคาระห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้ชำนาญมากยิ่งขึ้น” ซึ่งนำไปสู่การนำไปใช้ ในงานจริงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่สามารถหาได้ในแหล่งความรู้ต่างๆ หรืออินเทอร์เน็ต นอกจากการลงมือปฏิบัติจริง ภูมิใจมากกับการที่ได้เรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์