ปิ่น


ปิ่นรดี เพชรบุล

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


ปิ่นจบปริญญาตรี สาขา Accounting และจบปริญญาโท สาขา Finance จาก Assumption University เหตุผลที่มาเรียนที่นี่ สนใจในหลักสูตรการเรียนการโรงแรม

“ความสนใจในหลักสูตรการเรียนการโรงแรม มันทำให้ปิ่นได้เปิดใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางด้านนี้  จึงได้ศึกษาหาข้อมูล ได้มาเจอที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) ชอบหลักสูตรที่นี่ มีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ และสามารถฝึกงานได้ทั่วโลก เลยตัดสินใจเรียนที่นี่ หลักสูตรที่ปิ่นเรียนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาโท สาขา Hotel Operations Management