หลักสูตรปริญญาโทนี้ ได้รับการรับรองจาก University of Derby สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือและได้รับการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเดอบี้ สหราชอาณาจักร ในวิชาที่สอนครอบคลุมเนื้อหา การเป็นผู้นำทางด้านการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ในแบบของธุรกิจร่วมสมัย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดการ และการตัดสินใจในส่วนของวิชาทางสายงานเฉพาะทาง รวมถึง กลยุทธ์ของความเข้าใจในองค์รวมของผู้บริโภค การทำงานแบบ Agile ในการสร้างองค์กรยุคดิจิทัลการทำโปรเจกต์หรือวิทยานิพนธ์จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา ทำวิจัย วิเคราะห์ เพื่อสร้างงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ตัวเองสนใจ

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายนของทุกปี ระยะเวลา 1 ปี เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักในสูตรปริญญาโท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการโรงแรม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมอย่างน้อย 8 เดือน

 • Master of Science in International Hospitality Management
 • Master of Science in International Hospitality Management and Digital Value Creation
 • Master of Science in International Hospitality and Design Management

Year 1 : Master of Science in International with specialization (5 Months at Leysin campus)

 • Semester 1: in International Hospitality Management
 • Semester 1: in International Hospitality Management Digital Value Creation
 • Semester 1: in International Hospitality Management Design Management
Semester 1: in International Hospitality Management
 • Innovative Concept Creation
 • Strategic Revenue Management
 • Strategic Directions
 • Managing Risk and Uncertainty

Common Core

 • Project Management
 • Evidence Based Learning
 • Developing Skills for Business Leadership
 • Content and Social Media Strategies
 • Sustainable Value Creation
 • Strategic Experience Design and Operation Management

Integrated Business Project

 • Integrated business project or dissertation off-campus with tutor support.
Semester 1: in International Hospitality Management Digital Value Creation
 • Understanding the Modern Consumer
 • Data Driven Analytics and Decision Making Strategies
 • Innovative Technology Driven Value Creation
 • Strategic AI and AR Integration

Common Core

 • Project Management
 • Evidence Based Learning
 • Developing Skills for Business Leadership
 • Content and Social Media Strategies
 • Sustainable Value Creation
 • Strategic Experience Design and Operation Management

Integrated Business Project

 • Integrated business project or dissertation off-campus with tutor support.
Semester 1: in International Hospitality Management Design Management
 • Virtual Design Construction
 • Advanced AutoCAD
 • Strategic Interior Design Management
 • Strategic Luxury Brand Management

Common Core

 • Project Management
 • Evidence Based Learning
 • Developing Skills for Business Leadership
 • Content and Social Media Strategies
 • Sustainable Value Creation
 • Strategic Experience Design and Operation Management

Integrated Business Project

 • Integrated business project or dissertation off-campus with tutor support.

Graduate with a Master of Science in International Hospitality Management or Digital Value Creation Management or Design Management, Awarded by University Of Derby, UK & Swiss Hotel Management School


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.