หลักสูตรปริญญาโทสำหรับมืออาชีพ เตรียมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการจัดการ และความเป็นผู้นำ เนื้อหาของหลักสูตร เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายละเอียดข้อมูลแบบเชิงลึก เช่นการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม การคิดแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์แนวโน้มในอนาคต การวางแผนด้านบุคลากร การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเงิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะได้นำไปประยุกต์ใช้ ออกแบบธุรกิจของตัวเองเช่น MICEหลักสูตรปริญญาโทนี้สามารถเลือกเรียนได้ที่วิทยาเขต Leysin หรือเรียนแบบผสม คือระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนที่วิทยาเขต Leysin

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายนของทุกปี ระยะเวลา 1 ปี รวมฝึกงาน1 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักในสูตรปริญญาโท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการโรงแรม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการโรงแรมอย่างน้อย 4 เดือน หลักสูตร Onlineติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Master of International Business


Year 1:

  • Semester 1 : (5 Months, Leysin campus)
  • Semester 2: : Worldwide Internship (4-6 months) and Integrated Business Project
Semester 1 : (5 Months, Leysin campus)
  • Resort Management
  • Financial Decision Making
  • AI and Technology Driven Innovation
  • Digital Sales and Marketing
  • Consumer Intelligence and Value Creation
  • Global Hospitality Trends
  • Managing Generational and Cultural Diversity
  • Interpersonal and Managerial Sustainability Development
  • Strategies for Leadership
  • Resort, Restaurant and Spa Operations (Labs)
  • Business Design for Hotels, Resorts, and Wellness
Semester 2: : Worldwide Internship (4-6 months) and Integrated Business Project
  • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน
  • The final part of the MIB program is where you will apply your knowledge and skills gained throughout the program through an internship and integrated business project.

Graduate with a Master of International Business in Hotel Hotel, Resort & Wellness Management

Awarded by Swiss Hotel Management School


    Privacy Policy and Terms of Service.


      Privacy Policy and Terms of Service.


        Privacy Policy and Terms of Service.