หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการบริหารการโรงแรม หลักสูตรได้รับการรับรองจาก Universityof Derby สหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริงจากการฝึกงานและทำโครงงาน เรียนรู้ในภาคทฤษฎี และนำความรู้บวกกับทั้งทักษะใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการโรงแรมมาก่อนหลักสูตรมุ่งเน้นการบริหารโดยนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจการบริการที่กำลังเติบโต

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ กันยายน และพฤศจิกายนของทุกปี ระยะเวลา 1 ปี รวมฝึกงาน 1 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ หรือเทียบเท่า

 • Master of Arts with specialization in Hotel Management
 • Master of Arts with specialization in Business Analytics and Decision
 • Master of Arts with specialization in Making Luxury Brand Management
 • Master of Arts with specialization in Event Management

Year 1: Master of Arts with Specialization (5 Months at Caux campus)

 • Semester 1: Specialization in Hotel Management
 • Semester 1: Specialization in Business Analytics and Decision Making
 • Semester 1: Specialization in Luxury Brand Management
 • Semester 1: Specialization in Event Management
Semester 1: Specialization in Hotel Management
 • Events Management
 • Current Trends in Hospitality
 • Strategic Revenue and Financial Management

 • Food and Beverage Management
 • Wine and Beverage Management
 • Events and Banqueting Management
 • Front Office and Rooms Division Operations Management
 • Marketing Management
 • Strategic Revenue and Financial Management
 • Developing Business Leadership Skills
 • Current Trends in Hospitality

Worldwide Internship (4-6 months)

 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Semester 1: Specialization in Business Analytics and Decision Making
 • Data Analytics and Statistics
 • Quantitative Tools and Management Science
 • Decision and Risk Analysis

 • Food and Beverage Management
 • Wine and Beverage Management
 • Events and Banqueting Management
 • Front Office and Rooms Division Operations Management
 • Marketing Management
 • Strategic Revenue and Financial Management
 • Developing Business Leadership Skills
 • Current Trends in Hospitality

Worldwide Internship (4-6 months)

 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Semester 1: Specialization in Luxury Brand Management
 • The Craft of Excellence
 • Stategic Luxury Brand Management
 • The Modern Luxury Consumer

 • Food and Beverage Management
 • Wine and Beverage Management
 • Events and Banqueting Management
 • Front Office and Rooms Division Operations Management
 • Marketing Management
 • Strategic Revenue and Financial Management
 • Developing Business Leadership Skills
 • Current Trends in Hospitality

Worldwide Internship (4-6 months)

 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Semester 1: Specialization in Event Management
 • Events Management
 • International MICE Management
 • Festival and Digital Event Innovation

 • Food and Beverage Management
 • Wine and Beverage Management
 • Events and Banqueting Management
 • Front Office and Rooms Division Operations Management
 • Marketing Management
 • Strategic Revenue and Financial Management
 • Developing Business Leadership Skills
 • Current Trends in Hospitality

Worldwide Internship (4-6 months)

 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Master of Arts in your chosen with specialization Awarded by Swiss Hotel Management School

Graduate with a Master of Arts Awarded by University of Derby


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.