Master of Business Administration MBA

เป็นหลักสูตรปริญญาโทเน้นเรื่องการบริหารธุรกิจ ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในสายงานด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าในสายงานที่ทำอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน รวมถึงต้องการสร้าง Network ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนความคิดมุมมองใหม่ๆ เพราะการเรียน MBA จะเป็นการเรียนรู้หลายๆกลุ่มวิชาที่จำเป็นต่อการบริหาร เช่น การเงิน การบริหาร และการตลาด เป็นต้น

หลักสูตร MBA ถูกออกแบบมาโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยมักจะรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วอย่างน้อย 2-3 ปี เนื่องจากการเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาศึกษาการแก้ใขปัญหา หลักสูตร MBA ในปัจจุบันปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยมีทั้งการเรียน Online ควบคู่ไปกับการเรียนที่สถาบัน

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร

Master of Business Administration MBA

Swiss Education Group มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างทักษะทั้งด้านการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Swiss Education Group มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตนเองได้ สนใจเรียนต่อสาขา Culinary Art ปรึกษาพี่ๆ ฟรี

Contact us


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  A real-world global education with a lifelong impact

  22/06/2021

  6:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  Enhance Your Career and CV with a Swiss Hospitality Master’s Degree

  11/06/2021

  6:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  Study In Switzerland Webinar (Webinar in Thai)

  12/06/2021

  2:00 pm

  Online via Zoom

  Culinary Arts Academy Switzerland Webinar

  26/06/2021

  2:00 pm

  Online Webinar via Zoom