Master of Business Administration MBA

เป็นหลักสูตรปริญญาโทเน้นเรื่องการบริหารธุรกิจ ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในสายงานด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าในสายงานที่ทำอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน รวมถึงต้องการสร้าง Network ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนความคิดมุมมองใหม่ๆ เพราะการเรียน MBA จะเป็นการเรียนรู้หลายๆกลุ่มวิชาที่จำเป็นต่อการบริหาร เช่น การเงิน การบริหาร และการตลาด เป็นต้น

หลักสูตร MBA ถูกออกแบบมาโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยมักจะรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วอย่างน้อย 2-3 ปี เนื่องจากการเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาศึกษาการแก้ใขปัญหา หลักสูตร MBA ในปัจจุบันปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยมีทั้งการเรียน Online ควบคู่ไปกับการเรียนที่สถาบัน

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร

Master of Business Administration MBA

Swiss Education Group มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างทักษะทั้งด้านการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Swiss Education Group มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตนเองได้ สนใจเรียนต่อสาขา Culinary Art ปรึกษาพี่ๆ ฟรี

Contact us


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  Virtual Open Day Bachelor and Master at Culinary Arts Academy Switzerland

  21/10/2021

  8:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  Virtual Open Day – Bachelor – Swiss Hotel Management School

  07/10/2021

  8:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  Study In Switzerland Webinar (Webinar in Thai)

  18/09/2021

  2:00 pm

  Online via Zoom

  Virtual Open Day – Master – Swiss Hotel Management School

  14/10/2021

  9:00 pm

  Online Webinar via Zoom