Master of Business Administration

ปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรได้ร่วมมือกับ The DeVos Graduate School Northwood University สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ใช้เป็นตัวช่วยหรือเส้นทางลัดในสายงานอาชีพ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์จากระดับปริญญาตรี ร่วมกับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาโทสามารถเลือกเรียนแบบผสมระหว่างการเรียนในชั้นเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และเรียนออนไลน์อีก 6 ­­เดือน โดยสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มเติมในระหว่างนี้ได้ด้วย หลักสูตรออกแบบให้นักศึกษาเรียนจบแค่ภายใน 1 ปี

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกรกฎาคม ระยะเวลาเรียน 12-18 เดือน รวมฝึกงาน 1 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ หรือเทียบเท่า

Master of Business Administration

 • Term 1 (11 weeks)
 • Term 2 (11 weeks)
 • Term 3-4 (6 Months)
 • Optional
Term 1 (11 weeks)

ONSITE AT HIM

 • Human Behavior in Organizations
 • Fundamental Concepts and Approaches to Decision Making
 • Financial Reporting


ONLINE WITH NORTHWOOD UNIVERSITY

 • Business and Economic Policy
Term 2 (11 weeks)

ONSITE AT HIM

 • Competitive Strategy and Marketing
 • Competitive Strategy and Marketing Practicum
 • Strategic Management


ONLINE WITH NORTHWOOD UNIVERSITY

 • Managing and Leading People
Term 3-4 (6 Months)

ONLINE WITH NORTHWOOD UNIVERSITY

 • Process Improvement for Managers
 • Corporate Financial Decision Making
 • Integration and Implementation
 • Managing and Leading People
Optional
 • Work placement worldwide or in Switzerland (minimum gross monthly salary in Switzerland: CHF 2,212.–)

Student Awarded with a Master of Business Administration by Northwood University, USA


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.