ปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรได้ร่วมมือกับ The DeVos Graduate School Northwood University สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ใช้เป็นตัวช่วยหรือเส้นทางลัดในสายงานอาชีพ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์จากระดับปริญญาตรี ร่วมกับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาโทสามารถเลือกเรียนแบบผสมระหว่างการเรียนในชั้นเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลาเรียน 6 เดือน และเรียนออนไลน์อีก 6 ­­เดือน โดยสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มเติมในระหว่างนี้ได้ด้วย หลักสูตรออกแบบให้นักศึกษาเรียนจบแค่ภายใน 1 ปี

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกรกฎาคม ระยะเวลาเรียน 12-18 เดือน รวมฝึกงาน 1 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ หรือเทียบเท่า

 • Master of Business Administration (MBA)

One-year program

 • JANUARY (11 weeks)
 • ARRIL (11 weeks)
 • ONLINE (4 weeks)
 • ONLINE (16 weeks)
JANUARY (11 weeks)

ONSITE AT HOTEL INSTITUTE MONTREUX

 • Human Behavior in Organizations
 • Fundamental Concepts and Approaches to Decision Making
 • Financial Reporting
 • Process Improvement for Managers
ARRIL (11 weeks)

ONSITE AT HOTEL INSTITUTE MONTREUX

 • Competitive Strategy and Marketing
 • Strategic Management
 • Corporate Financial Decision-Making
 • Competitive Strategy and Marketing Practicum
ONLINE (4 weeks)

ONLINE WITH NORTHWOOD UNIVERSITY

 • Management and Leadership Capstone:

An online business simulation with students from all of Northwood University’s MBA programs.

ONLINE (16 weeks)

ONLINE WITH NORTHWOOD UNIVERSITY

 • Managing and Leading People
 • Business and Economic Policy
 • Integration and Implementation

Optional Worldwide Internship

Switzerland or abroad (4-6 months)

(Work placement worldwide or in Switzerland (minimum gross monthly salary in Switzerland: CHF 2,212.–)

Graduate with a Master of Business Administration by Northwood University, USA


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.