หลักสูตรปริญญาตรีที่เข้มข้นด้านบริหารธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ สาขาการจัดการธุรกิจการบริการ จาก Hotel Institute Montreux และจากมหาวิทยาลัยนอร์ทวูด (Northwood University) สหรัฐอเมริกา และนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเรียนตามความสนใจของตัวนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Financial Analysis and Wealth Management, Human Capital and Development, Management for Senior Living Industry, หรือ Luxury Brand Management

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือน มกราคม กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี ระยะเวลาเรียน 3 ปี รวมฝึกงาน 2 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

 • Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

(with specialization)

Year 1: Introduction Hospitality (Montreux)

 • Term 1 (11 weeks)
 • Term 2 (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 1 (11 weeks)
 • Food and Beverage Service Theory and Practical
 • Food Production Theory and Food Safety
 • Introduction to the Hospitality Industry
 • Introduction to College Studies
 • Language (French, German or Spanish)
Term 2 (11 weeks)
 • Food and Beverage Management
 • Bar and Beverage Management
 • Communications
 • World Cultures and Customs
 • Principles of Microeconomics
 • Accounting Principles
 • Language (French, German or Spanish)
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Diploma in Hotel Operations Management by Hotel Institute Montreux

Year 2: Room Division and Management Application (Montreux)

 • Term 3 (11 weeks)
 • Term 4 (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 3 (11 weeks)
 • Front Office Management & Operations
 • Housekeeping Management
 • Human Resource Management
 • Principles of Macroeconomics
 • Hospitality Sales and Marketing
 • Language (French, German, or Spanish)
Term 4 (11 weeks)
 • Principles of Management
 • Introduction to Art
 • Convention Management, Banqueting, and Events
 • Financial and Managerial Accounting
 • Management of Information Technologies
 • Language (French, German, Mandarin, or Spanish)
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางโรงเรียน

Graduate with a Swiss Diploma in Hotel Operations Management by Hotel Institute Montreux

Year 3: Hospitality Management, International Business and Specialization (Montreux)

 • Term 5 (11 weeks)
 • Term 6 (11 weeks)
 • Term 7 (11 weeks)
Term 5 (11 weeks)
 • Chosen Specialization
 • Organizational Behavior & Leadership
 • Digital Marketing
 • Financial Management
 • Language (French, German, Mandarin, or Spanish)
Term 6 (11 weeks)
 • Business Ethics
 • Strategic Planning
 • Responsible Resort Management
 • Innovative Hospitality Models
 • Statistics
Term 7 (11 weeks)
 • Contemporary Global Issues
 • Business LawInternational Management
 • Environmental Science
 • Yield and Revenue Management
 • Philosophy of Enterprise

Graduate with a Bachelor of Business Administration in Hospitality Management by Northwood University, USA

Graduate with a Bachelor of Business Administration in Hospitality Management (with Specialization)

by Hotel Institute Montreux

SPECIALIZATIONS*

Financial Analysis & Wealth Management
 • Corporate Investment Decisions
 • Portfolio Management
 • Capital Markets and Analysis

Management for the Senior Living Industry

 • Social Gerontology – The study of Aging
 • Operations Management for Senior Living Facilities
 • Managing Health and Changing Lifestyles

Franchise Business Management

 • Principles of Franchising
 • Franchise Compliance Issues
 • Franchise Strategy Development

Human Capital & Development

 • Mediation and Workplace Conflict
 • Strategic Management of Human Resources
 • Performance Management System 

Luxury Brand Management

 • Competitive Analysis for Luxury Business
 • Luxury Marketing and Communications Strategies
 • High Tech and High Touch Experiences
tail


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.