Diploma in Vegetarian Culinary Arts

หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้สอนพื้นฐานของการทำอาหารมังสวิรัติ เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์และรังสรรอาหารทั่วไปให้เป็นอาหารมังสวิรัติรสเลิศ ที่พร้อมจะเสิร์ฟในโรงแรมห้าดาว รวมทั้งเรียนการจัดจานและนำเสนอรูปแบบของอาหาร เรียนรู้การใช้วัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้และการจับคู่อาหารมังสวิรัติกับไวน์ พร้อมกับการทัศนศึกษาสัมผัสประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมธุรกิจในท้องถิ่นเช่น เยี่ยม ชมโรงงานทำช็อกโกแลต หรือเยี่ยมชมห้องทดลองที่เกี่ยวกับการใช้ประสาทในการรับรู้การรับประทานอาหารมังสวิรัติได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะวิถีชีวิตแบบใหม่และการตระหนักถึงประโยชน์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ เช่นประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีร้านอาหารมังสวิรัติเกือบ 25 ร้านต่อประชากร 1 ล้านคน ประเทศที่เหลือในแถบยุโรปมีร้านเพิ่มมากขึ้นตามมา รวมทั้งสหราชอาณาจักรในปัจจุบันคนที่กินมังสวิรัติมีมากกว่า 9 ล้านคน

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

Term 1 : Essential of Vegetarian Culinary Arts

 • 11 weeks at Lucerne Campus
11 weeks at Lucerne Campus
 • Essentials of Vegetarian Cooking
 • Essentials of Vegan Pastry and Desserts
 • The Vegetarian Chef ’s Tool Kit

Term 2 : Gourmet Vegetarian Cuisine

 • 11 weeks at Lucerne Campus
 • Worldwide Internship (4-6 months)
11 weeks at Lucerne Campus
 • Gourmet Vegetarian Cuisine
 • Vegan Dessert Creations
 • The Professional Chef
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Diploma in European Culinary Arts


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.