หลักสูตรปริญญาตรีเน้นเชื่อมโยงทักษะของการปฏิบัติเข้ากับหลักทฤษฎี และหลักความรู้ของผู้ประกอบการเพื่อที่จะนำไปใช้กับงานในอนาคตเช่นศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ เปิดรับธุรกิจแนวใหม่ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ พัฒนาศักยภาพทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับด้านอาหารที่พร้อมที่จะนำไปใช้จริงในสายอาชีพ ชั่วโมงในการเรียนในครัวมากกว่า 1,100 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับการปูพื้นฐานที่ดีของงานในครัวพร้อมกับการเรียนการเป็นผู้ประกอบการในช่วงเวลาสามปีนักศึกษาจะได้รับปริญญารับรองโดย University of Derby สหราชอาณาจักรและ César Ritz Colleges Switzerland

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี ระยะเวลาเรียน3 ปี รวมฝึกงาน 2 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

 • Bachelor of International Business Culinary Arts
 • aฃchelor of Arts in Culinary Arts

Bachelor of International Business in Culinary Arts

Year 1: Acquire The Skill with Pathway in Culinary Arts

Le Bouveret campus

 • Term 1: Fundamentals (11 weeks)
 • Term 2: European Cuisines (11 weeks)
 • Term 3: World Cuisines (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 1: Fundamentals (11 weeks)
 • Fundamentals of Classical Cooking
 • Food Safety and Sanitation
 • Introduction to Industry Experience
 • French or German
Term 2: European Cuisines (11 weeks)
 • Cuisines of Europe
 • Taste through Time: Cultures and History of European Gastronomy
 • Introduction to Baking and Pastry Arts
 • Nutrition, Health, and Special Diets
 • Business Communication
 • French or German

Optional Internship

Term 3: World Cuisines (11 weeks)
 • Cuisines of the World
 • The World of Garde Manger
 • Taste through Time: Cultures and History of European Gastronomy
 • Kitchen Management and Leadership
 • French or German”
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Advand Diploma in Culinary Arts

Year 2: Master The Art

Le Bouveret campus

 • Term 4 (11 weeks)
 • Term 5 (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 4 (11 weeks)
 • Fine Dining Cooking – Theory
 • Fine Dining Cooking – Practical
 • Restaurant Service and Management
 • Wine, Beverage, and Mixology (in collaboration with Ritz Paris)
 • Advanced Baking & Pastry (in collaboration with Ritz Paris)
Term 5 (11 weeks)
 • Innovative Gourmet Cooking: – Theory
 • Innovative Gourmet Cooking: – Practice
 • The World of Chocolate Arts
 • Food Product Development
 • Applied Research
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Higher Diploma in Culinary Arts

Year 3 : Take The Lead

Brig campus

 • Term 6 (11 weeks)
 • Term 7 (11 weeks)
Term 6 (11 weeks)
 • Business Plan for the Entrepreneur 1
 • Culinary Tourism
 • Strategic Marketing for the Food Industry
 • Food in the Media
 • Culinary Events Management
Term 7 (11 weeks)
 • Business Plan for the Entrepreneur 2
 • Food Philosophy
 • Food Trends
 • International Food and Wine Matching
 • Food & Beverage Concept Management

Graduate with a Bachelor of International Business in Culinary Arts Awarded by César Ritz Colleges Switzerland

Graduate with a Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Arts Awarded by University of Derby, UK


Bachelor of International Business in Pastry & Chocolate Arts

Year 1: Acquire The Skill with Pathway in Pastry & Chocolate Arts

Lucerne campus

 • Term 1: Fundamentals (11 weeks)
 • Term 2: Gourmet (11 weeks)
 • Term 3: Excellence (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 1: Fundamentals (11 weeks)
 • Fundamentals of Classical Cooking
 • Food Safety and Sanitation
 • Introduction to Industry Experience
 • French or German
Term 2: Gourmet (11 weeks)
 • Chocolate Arts
 • Modern Desserts
 • Taste through Time: History and Culture of Baking & Pastry Arts
 • Nutrition, Health, and Special Diets
 • Business Communication
 • French or German

Optional Internship

Term 3: Excellence (11 weeks)
 • From Concept to Masterpiece – Theory
 • From Concept to Masterpiece – Practical
 • Baking & Pastry: Trends, Concepts, and Innovations
 • Kitchen Management and Leadership
 • French or German
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Advand Diploma in Culinary ArtsPastry & Chocolate Arts

Year 2: Master The Art

Lucerne campus

 • Term 4 (11 weeks)
 • Term 5 (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 4 (11 weeks)
 • Fine Dining: Pastry and Desserts – Theory
 • Fine Dining: Pastry and Desserts – Practical
 • Restaurant Service and Management
 • Wine, Beverage, and Mixology (in collaboration with Ritz Paris)
 • Cafe and Bakery: Concepts and Management
Term 5 (11 weeks)
 • Innovative Gourmet, Pastry, and Desserts – Theory
 • Innovative Gourmet, Pastry, and Desserts – Practical
 • Food Product DevelopmentCafe and Bakery: Catering
 • Applied Research
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Higher Diploma in Pastry & Chocolate Arts

Year 3 : Take The Lead

Brig campus

 • Term 6 (11 weeks)
 • Term 7 (11 weeks)
Term 6 (11 weeks)
 • Business Plan for the Entrepreneur 1
 • Culinary Tourism
 • Strategic Marketing for the Food Industry
 • Food in the Media
 • Culinary Events Management
Term 7 (11 weeks)
 • Business Plan for the Entrepreneur 2
 • Food Philosophy
 • Food Trends
 • International Food and Wine Matching
 • Food & Beverage Concept Management

Graduate with a Bachelor of International Business in Pastry & Chocolate Arts Awarded by César Ritz Colleges Switzerland

Graduate with a Bachelor of Arts (Honours) in Pastry & Chocolate Arts Awarded by University of Derby, UK


Bachelor of International Business in Vegetarian Culinary Arts

Year 1: Acquire The Skill with Pathway in Vegetarian Culinary Arts

Lucerne campus

 • Term 1: Fundamentals (11 weeks)
 • Term 2: Gourmet (11 weeks)
 • Term 3: Excellence (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 1: Fundamentals (11 weeks)
 • Fundamentals of Vegetarian and Plant-Based Cooking
 • Food Safety and Sanitation
 • Introduction to Industry Experience
 • French or German
Term 2: Gourmet (11 weeks)
 • Vegetarian and Plant-Based Gourmet Cuisine
 • Taste through Time: History and Culture of Vegetarian Cuisines and Plant-Based Diets
 • Introduction to Vegan Baking & Pastry Arts
 • Nutrition, Health, and Special Diets
 • Business Communication
 • French or German 

Optional Internship

Term 3: Excellence (11 weeks)
 • Vegetarian Cuisines of the World
 • Vegan Dessert Creations
 • Vegetarian Culinary Trends: Wholefoods, Sustainability, and Beyond
 • Kitchen Management and Leadership Training 
 • French or German
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Advand Diploma in Vegetarian Culinary Arts

Year 2: Master The Art

Lucerne campus

 • Term 4 (11 weeks)
 • Term 5 (11 weeks)
 • Worldwide Internship (4-6 months)
Term 4 (11 weeks)
 • Vegetarian Fine Dining Cooking – Theory
 • Vegetarian Fine Dining Cooking – Practical
 • Restaurant Service and Management
 • Wine, Beverage, and Mixology (in collaboration with Ritz Paris)
 • Advanced Vegan Baking and Pastry
Term 5 (11 weeks)
 • Innovative Vegetarian Gourmet Cooking – Theory
 • Innovative Vegetarian Gourmet Cooking – Practical
 • The World of Chocolate Arts
 • Food Product Development
 • Applied Research
Worldwide Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Higher Diploma in Vegetarian Culinary Arts

Year 3 : Take The Lead

Brig campus

 • Term 6 (11 weeks)
 • Term 7 (11 weeks)
Term 6 (11 weeks)
 • Business Plan for the Entrepreneur 1
 • Culinary Tourism
 • Strategic Marketing for the Food Industry
 • Food in the Media
 • Culinary Events Management
Term 7 (11 weeks)
 • Business Plan for the Entrepreneur 2
 • Food Philosophy
 • Food Trends
 • International Food and Wine Matching
 • Food & Beverage Concept Management

Graduate with a Bachelor of International Business in Vegetarian Culinary Arts Awarded by César Ritz Colleges Switzerland

Graduate with a Bachelor of Arts (Honours) in Vegetarian Culinary Arts by University of Derby, UK


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.