Bachelor Degrees

Bachelor Degrees

เรียนต่อบริหารธุรกิจและการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการเรียนที่มาพร้อมกับการฝึกงานได้ทั่วโลก ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานด้วยวุฒิปริญญาตรีจากสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีสาขาต่างๆ ดังนี้

International Business in Hospitality Management
Bachelor of Arts in Culinary Arts
culinary-arts-switzerland
Culinary-Arts-in-pastry-and-chocolate-arts
Bachelor-of-Business-in-Hospitality-Management
International Hospitality and Design Management
Swiss Hotel Management School BA Hospitality
Swiss Hotel Management School BA Hospitality and Events courses

Brochure

    Programme of Interest


    School of Interest


    Salutation