Courses

หลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละสถาบันในเครือ Swiss Education Group

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

เรียนจบได้รับใบปริญญาตรี 2 ใบ (Double Degree)

ระยะเวลาในการเรียนที่สั้น เรียนแค่ 3 ปี

หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานทั้งหมด 2 ครั้ง

โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ

หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี (Theory) และภาคปฏิบัติ (Practical)

เรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงธุรกิจระดับโลกในชั้นเรียน

ระดับปริญญาโท (Master Degree)

เรียนจบได้รับใบปริญญาโท 1 ใบ

ระยะเวลาในการเรียนที่สั้น เรียนแค่ 1-2 ปี

หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานทั้งหมด 1-2 ครั้ง

โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ

หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี (Theory) และภาคปฏิบัติ (Practical)

เรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงธุรกิจระดับโลกในชั้นเรียน

ฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ได้รับเงิน เป็นเงินไทย ประมาณ 75,000 บาท ต่อเดือน


    Privacy Policy and Terms of Service.


      Privacy Policy and Terms of Service.


        Privacy Policy and Terms of Service.