Courses

หลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละสถาบันในเครือ Swiss Education Group

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

เรียนจบได้รับใบปริญญาตรี 2 ใบ (Double Degree)

ระยะเวลาในการเรียนที่สั้น เรียนแค่ 3 ปี

หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานทั้งหมด 2 ครั้ง

โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ

หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี (Theory) และภาคปฏิบัติ (Practical)

เรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงธุรกิจระดับโลกในชั้นเรียน

ระดับปริญญาโท (Master Degree)

เรียนจบได้รับใบปริญญาโท 1 ใบ

ระยะเวลาในการเรียนที่สั้น เรียนแค่ 1-2 ปี

หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานทั้งหมด 1-2 ครั้ง

โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ

หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี (Theory) และภาคปฏิบัติ (Practical)

เรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงธุรกิจระดับโลกในชั้นเรียน

ฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ได้รับเงิน เป็นเงินไทย ประมาณ 75,000 บาท ต่อเดือน


    Privacy Policy and Terms of Service.


      Privacy Policy and Terms of Service.