Certificate in Wine Business Management

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของไวน์ การเรียนแบ่งเป็น 6 หัวข้อ โดยเรียนที่วิทยาเขตเมือง Brig เมืองอยู่ในภูมิภาคที่ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ละหัวข้อสามารถเรียนแยกกันได้ เมื่อเรียนจบครบ 6 หัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตร Wine Business Management คุณจะได้รับประสบการณ์ ในการชิมไวน์ และจับคู่ไวน์กับอาหารแต่ละสัปดาห์จะมีหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ และความชำนาญ หลักสูตรพิเศษในแต่ละสัปดาห์ ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไวน์ (การใช้โดรน) ซิก้า และการจับคู่ไวน์กับอาหารที่ใช้วัตถุดิบแตกต่างกัน การออกทัศนศึกษาไปที่แหล่งผลิตไวน์ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นทัศนศึกษาไปในแถบยุโรป (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปีระยะเวลาเรียน 3 เดือน เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

Course Structure

Le Bouveret or Lucerne Campus

 • The course is comprised of six modules, / each spanning two weeks: 
The course is comprised of six modules, / each spanning two weeks: 
 • Learning to Become a Taste Expert: WSET Levels 1 and 2
 • Wine and Food Pairing
 • Building a Brand and Women in Wine
 • Starting a Wine Business
 • Wine Commerce, Marketing, and Wine Tourism
 • Sustainable Sourcing

Student Awarded with a Certificate in Wine Business Management by César Ritz Colleges Switzerland


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.