เจตน์กิจ ดิลกจิรพันธ์ "ปุ่น" - Swiss Education Group
Contact Us

จบระดับมัธยมจาก : Bodindecha School

หลักสูตรที่จบจาก HIM : Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Director of Sales at Marriott Hotel

“ผมเลือกเรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM) เพราะว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และชอบในตัวหลักสูตรของที่นี่ ซึ่งผสมผสานการโรงแรมแบบสวิสเข้ากับการจัดการธุรกิจแบบอเมริกัน ผมได้รับทั้งความรู้และทักษะทางสายอาชีพสําหรับอุตสาหกรรมบริการจาก HIM การได้มีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วยทําให้ผมเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี”