ความหมายของ hospitality - Swiss Education Group
Contact Us

HOSPITALITY คืออะไร ?

‘Hospitality’ เป็นคำนามตามรากศัพท์ หมายความถึง “การให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากเจ้าบ้านด้วยความยินดี ต่อแขก คนแปลกหน้าหรือแม้แต่ผู้มาเยี่ยมเยือน”
*อ้างอิงจากข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: WTCC)

แต่หากให้อธิบายแบบความหมายของคำว่า Hospitality ในโลกสองส่วนจะเป็นได้ดังนี้ ในทางการศึกษา ที่ส่วนใหญ่ให้คำนิยามกัน ก็คือ เรียนการโรงแรม แต่ถ้าให้อธิบายความหมายของคำว่า Hospitality ทางธุรกิจ ก็คือ ธุรกิจการบริการ หมายรวมถึง การโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน หรือกิจการธุรกิจทุกอย่างที่มีการบริการลูกค้าเป็นหลักในทุกแขนงอาชีพ หรืออธิบายความหมายให้ชัดเจนขึ้น เรามักจะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆ คือ Hospitality Industry นั้นก็คือ วงการหรืออุตสาหกรรมอาชีพธุรกิจด้านการบริการ นั่นเองค่ะ